Temeljem odredbe članka 37. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, broj 10/97, 107-07, 94/13 i 98/19), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 50.i 57. Statuta Dječjeg vrtića LEPOGLAVA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića LEPOGLAVA raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Dječjeg vrtića LEPOGLAVA (m/ž)

 

 

Za ravnatelja/icu Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja:

ispunjava uvjete za odgojitelja/icu ili stručnog suradnika/stručnu suradnicu prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,

ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na razdoblje od 4 godine.

 

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati slijedeće priloge: 

Životopis s opisom dosadašnjeg rada – vlastoručno potpisan,

Diplomu, odnosno drugu odgovarajuću ispravu o stečenom stručnom akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju / nazivu,

Dokaz o položenom stručnom ispitu, 

Domovnicu,

Uvjerenje nadležnog suda (ne starije od dana objave natječaja) da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 25. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”, broj 10/97, 107-07, 94/13 i 98/19),

Uvjerenje nadležnog suda (ne starije od dana objave natječaja) da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak za neko od prekršajnih djela iz članka 25. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja („Narodne novine”, broj 10/97, 107-07, 94/13 i 98/19),

Potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja, ne starije od dana objave natječaja) da kandidatu/kinji nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja („Narodne novine”, broj 10/97, 107-07, 94/13 i 98/19),

Dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a,

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti.

Prijedlog Programa rada Dječjeg vrtića LEPOGLAVA za mandatno razdoblje.

Isprave se mogu priložiti  u neovjerenom presliku, a kandidat/kinja koji/a bude izabran/a u obavezi

je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dužan je dostaviti prije donošenja odluke o imenovanju.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Osobe koje se prijave na natječaj izvan roka ili sa nepotpunom dokumentacijom neće se smatrati kandidatom, o čemu će biti obaviješteni pisanim putem.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju propisane formalne uvjete obaviti će se razgovor radi predstavljanja programa rada Dječjeg vrtića LEPOGLAVA za mandatno razdoblje.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19) trebaju dostaviti dokaze iz propisane odredbom članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima  iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19).  

 

Natječaj će se objaviti na službenim stranicama Dječjeg vrtića LEPOGLAVA (http://www.djecji-vrtic-lepoglava.hr), pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te Narodnim novinama.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Dječji vrtić LEPOGLAVA, Trg kralja Tomislava 13, 42250 Lepoglava, s naznakom „Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja – ne otvaraj”.

 

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća:

Marina Sambol