Radno mjesto


 LEPOGLAVA, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA


 2


 Na neodređeno; novootvoreni poslovi


 Puno radno vrijeme

 


  • Smjena – prijepodne
  • Smjena – poslijepodne

 Nema smještaja


 U cijelosti


 24.7.2020.


 31.7.2020.


 Terenski rad


 

Posloprimac


  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potrebno poznavanje osnova informatike

  • excel
  • word
  • internet

 Potreban položen stručni ispit; STRUČNI ISPIT ZA ODGOJITELJA / ODGOJITELJICU PREDŠKOLSKE DJECE


 1 godinu


 NATJEČAJ
 
za radno mjesto
 
ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA – dva izvršitelja/izvršiteljice na neodređeno vrijeme, za rad od 01.09.2020. godine.
 
Kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete za odgojitelja/odgojiteljica prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), a uz prijavu treba priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju postupka sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN vr. 10/97, 107/07 i 94/13) ne stariju od šest mjeseci i potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu / kandidatkinji nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 10/97, 107/07 i 94/13) ne stariju od šest mjeseci, elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije HZMO-a ne starije od mjesec dana).
  
 Za prijavu na natječaj dovoljno je dostaviti preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike, jer se natječajna dokumentacija ne vraća).
 
Izabrani kandidat / kandidatkinja dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti originalnu dokumentaciju.
Kandidati / kandidatkinje koji će se u natječaju pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat / kanodatkinja koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), te članka 9. Zakona o  profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/2013 i 152/2014), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat / kandidatkinja ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.  Za radna mjesta ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola. Upravno vijeće zadržava pravo poništavanja i ponovnog objavljivanja natječaja.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati / kandidatknije daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata / kandidatkinje za zapošljavanje te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima vrtića.
 
Kandidati / kandidatkinje prijavom na natječaj ujedno daju privolu da se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči vrtića, web stranici vrtića te da se o istom obavijeste svi kandidati / kandidatkinje prijavljeni na natječaj.
 
Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati poštom na adresu: Dječji vrtić LEPOGLAVA, Trg kralja Tomislava 13, 42250 Lepoglava sa naznakom „Natječaj za odgojitelja“.
 


 

Poslodavac


 Dječji vrtić LEPOGLAVA


  • pismena zamolba: Trga kralja Tomislava 13, LEPOGLAVA