ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE

 

 

Natječaj za radno mjesto odgojitelj/odgojiteljica predškolske djece

 

Radno mjesto


Mjesto rada: LEPOGLAVA, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada: Smjena – prijepodne


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 22.2.2018.


Natječaj vrijedi do: 1.3.2018.


 

Posloprimac


Razina obrazovanja:

·         Viša ili prvostupanjska

·         Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Radno iskustvo: Nije važno


Ostale informacije:                                      NATJEČAJ
                                                                za radno mjesto 
 

1.    Odgojitelja / odgojiteljica – jedan izvršitelj / izvršiteljica na određeno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust od 12.3.2018. do 31.5.2018. g.

Kandidati / kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete za odgojitelja / odgojiteljicu prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), a uz prijavu treba priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi  te uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju postupka sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. vr. 10/97., 107/07. i 94/13.) ne stariju od šest mjeseci.

Za prijavu na natječaj dovoljno je dostaviti preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike).
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14), dužni/e su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji/e u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni/e su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf


 

Poslodavac


Poslodavac: Dječji vrtić LEPOGLAVA


 

Kontakt: pismena zamolba: TRG KRALJA TOMISLAVA 13, 42250 LEPOGLAVA