https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=132347234

KUHAR/KUHARICA

Radno mjesto

Mjesto rada: LEPOGLAVA, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja:

  • Na određeno; zamjena
  • mogućnost zapošljavanja umirovljenika

Radno vrijeme: 20 sati tjedno


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 14.4.2023.


Natječaj vrijedi do: 22.4.2023.


Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu


Posloprimac

Razina obrazovanja:

  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno


Ostale informacije: Na temelju članka 42. Statuta Dječjeg vrtića LEPOGLAVA, Upravno vijeće od 13.04.2023. raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

1. Kuhar/icu – jedan izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme, 20 sati tjedno (tijekom trajanja projekta „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ UP.02.2.2.12 sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda)

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine” broj 133/97), a uz prijavu treba priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju postupka sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN vr. 10/97, 107/07 i 94/13) ne stariju od šest mjeseci, potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 10/97, 107/07 i 94/13) ne stariju od šest mjeseci i elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana).

Kandidati koji će se u natječaju pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/tkinja koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), te članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/2013 i 152/2014), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Za radna mjesta ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola. Upravno vijeće zadržava pravo poništavanja i ponovnog objavljivanja natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima vrtića.

Kandidati prijavom na natječaj ujedno daju privolu da se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči vrtića, web stranici vrtića te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.

Za prijavu na natječaj dovoljno je dostaviti preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike).

Izabrani kandidat/kandidatkinja dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti original dokumentaciju.

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara/ice i sanitarnu knjižicu.

Na natječaj se mogu javiti i umirovljenici koji zadovoljavaju uvjete po natječaju.

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati poštom na adresu: Dječji vrtić LEPOGLAVA, Trg kralja Tomislava 13, 42250 Lepoglava sa naznakom „NATJEČAJ ZA – KUHARA/ICU“.

Poslodavac: Dječji vrtić LEPOGLAVA
Kontakt: pismena zamolba: TRG KRALJA TOMISLAVA 13, 42250 LEPOGLAVA

Upiti vezani za natječaj na telefon: 042/791-043 ili elektroničkom poštom na mail: djecjivrticlepoglava@gmail.com


Poslodavac

Poslodavac: Dječji vrtić LEPOGLAVA


Kontakt: pisana zamolba: Trg kralja Tomislava 13, 42250 Lepoglava