ODGOJITELJ/ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE

 

 

Radno mjesto


Broj: 1694124


Mjesto rada: LEPOGLAVA, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 11.12.2018


Natječaj vrijedi do: 18.12.2018


Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu


 

Posloprimac


Razina obrazovanja:

·    Viša ili prvostupanjska

·    Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Radno iskustvo: Nije važno


Ostale informacije:

Na temelju članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Lepoglava, Upravno vijeće od 10.12.2018. raspisuje

                                NATJEČAJ
                            za radno mjesto

1. odgojitelja/odgojiteljice – jednog izvršitelja/izvršiteljice na određeno vrijeme – zamjena za rodiljni/roditeljski od 7.1.2019. godine

Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete za odgojitelja/odgojiteljicu prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), a uz prijavu treba priložiti:
– životopis,
– domovnicu,
– dokaz o stručnoj spremi,
– dokaz o položenom stručnom ispitu,
– uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju postupka sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97., 107/07. i 94/13.) ne stariju od šest mjeseci

Za prijavu na natječaj dovoljno je dostaviti preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike).

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14), dužni/e su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji/e u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni/e su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.


 

Poslodavac


Poslodavac: Dječji vrtić LEPOGLAVA


Kontakt: pismena zamolba: TRG KRALJA TOMISLAVA 13, 42250 LEPOGLAVA