Radno mjesto

Broj: 1642229 

Mjesto rada: LEPOGLAVA, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 

Broj traženih radnika: 2 

Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena 

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme 

Smještaj: Nema smještaja 

Naknada za prijevoz: U cijelosti 

Natječaj vrijedi od: 2.8.2018 

Natječaj vrijedi do: 9.8.2018 

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu 

 

Posloprimac

Razina obrazovanja: 

Viša ili prvostupanjska

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: Nije važno 

Ostale informacije: 

 

Na temelju članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Lepoglava, Upravno vijeće od 01.08.2018. raspisuje

 

                                NATJEČAJ
                           za radno mjesto

 

odgojitelja/odgojiteljice – 2 izvršitelja/izvršiteljice na određeno vrijeme – zamjena za rodiljni/roditeljski i zamjena za bolovanje radi komplikacije u trudnoći od 1.9.2018. godine

Kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete za odgojitelja/odgojiteljicu prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), a uz prijavu treba priložiti:

– životopis,

– domovnicu,

– dokaz o stručnoj spremi,

– dokaz o položenom stručnom ispitu,

– uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju postupka sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97., 107/07. i 94/13.) ne stariju od šest mjeseci te

– popunjen i potpisan obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka. Kandidati/kandidatkinje mogu navedeni obrazac privole skinuti s web stranice Dječjeg vrtića Lepoglava.

Za prijavu na natječaj dovoljno je dostaviti preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike).

Osoba koja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužna je uz prijavu na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13 i 152/14), dužni/e su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji/e u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni/e su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  

Poslodavac

Poslodavac: Dječji vrtić LEPOGLAVA 

Kontakt: pismena zamolba: TRG KRALJA TOMISLAVA 13, 42250 LEPOGLAVA 

 

Kandidati/kandidatkinje mogu obrazac Privole skinuti s web stranice Dječjeg vrtića LEPOGLAVA.

PRIVOLA (obraz za preuzimanje)