SPREMAČ/ICA

Radno mjesto

Mjesto rada: LEPOGLAVA, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno

Radno vrijeme: Pola  radnog  vremena – 20 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 28.7.2022.

Natječaj vrijedi do:  4.8.2022.

 Posloprimac

 Razina obrazovanja:

–  osnovna škola ili srednja škola

 Ostale informacije: Na temelju članka 42. Statuta Dječjeg vrtića LEPOGLAVA, Upravno vijeće od 27.7.2022. raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 SPREMAČ/ICA (m/ž) – jedan izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme, 20 sati tjedno

 Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz čl. 24. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), i čl. 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( „Narodne novine“ broj 133/97) a uz prijavu treba priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju postupka sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN vr. 10/97, 107/07 i 94/13) ne stariju od šest mjeseci i potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 10/97, 107/07 i 94/13) ne stariju od šest mjeseci.

 Za prijavu na natječaj dovoljno je dostaviti preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike, jer se natječajna dokumentacija ne vraća).

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova spremača/spremačice  i sanitarnu knjižicu.

Izabrani kandidat/kandidatkinja dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti original dokumentaciju.

Kandidati koji će se u natječaju pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/tkinja koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), te članka 9. Zakona o  profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/2013 i 152/2014), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.  Za radna mjesta ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola. Upravno vijeće zadržava pravo poništavanja i ponovnog objavljivanja natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidati daju svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata za zapošljavanje te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima vrtića.

Kandidati prijavom na natječaj ujedno daju privolu da se njegovo ime i prezime, ukoliko bude odabran za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči vrtića, web stranici vrtića te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati poštom na adresu: Dječji vrtić LEPOGLAVA, Trg kralja Tomislava 13, 42250 Lepoglava sa naznakom „NATJEČAJ ZA -SPREMAČA/ICU“.

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj stranici Dječjeg vrtića LEPOGLAVA.

Poslodavac: Dječji vrtić LEPOGLAVA

Kontakt: pismena zamolba: TRG KRALJA TOMISLAVA 13, 42250 LEPOGLAVA