Radno mjesto

Mjesto rada: LEPOGLAVA, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada:

  • Smjena – poslijepodne
  • Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 15.12.2022.


Natječaj vrijedi do: 22.12.2022.


Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu


Posloprimac

Razina obrazovanja:

  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: Nije važno


Ostale informacije: Na temelju članka 42. Statuta Dječjeg vrtića LEPOGLAVA, Upravno vijeće od 14.12.2022.godine raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA (m/ž) – jedan izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme (tijekom trajanja projekta „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ UP.02.2.2.12 sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda)

UVJETI:

– sukladno člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22, u daljnjem tekstu: ZPOO) te članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97):

1. odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja, koja može biti:
a) preddiplomski sveučilišni studij,
b) preddiplomski stručni studij,
c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,
d) diplomski sveučilišni studij,
e) specijalistički diplomski stručni studij,
uz napomenu da, ukoliko se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava neku od prethodno navedenih vrsta i razina obrazovanja, poslove odgojitelja može obavljati osoba koja je završila učiteljski studij, i to:
a) specijalistički diplomski stručni studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski studij ili
c) četverogodišnji diplomski stručni studij primarnog obrazovanja,
uz daljnji uvjet da u roku od 2 (dvije) godine od dana zasnivanja radnoga odnosa stekne kvalifikaciju odgojitelja temeljem priznavanja stečenih ishoda učenja na studiju za učitelja i razlike programa za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju učitelja u svrhu stjecanja kvalifikacije odgojitelja.

2. utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova odgojitelja.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću sukladno odredbi članka 25. ZPOO.

Kandidati/kandidatkinje na natječaj dužni su priložiti:
– prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,
– životopis,
– dokaz o državljanstvu,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma ili druga odgovarajuća isprava),
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz kataloga kaznenih djela navedenog u članku 25. stavku 1. ZPOO, ne starije od dana objave natječaja,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neki od prekršaja navedenih u članku 25. stavku 3. ZPOO, ne starije od dana objave natječaja,
– potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavka 10. ZPOO, ne stariju od dana objave natječaja.

Traženi dokazi mogu se dostaviti i u neovjerenim preslikama, a izabrani kandidat/kandidatkinja dužan je izvornike ili ovjerene preslike dostaviti po donošenju odluke o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Po donošenju odluke o izboru kandidata/kandidatkinje, a prije početka rada, izabrani kandidat/kandidatkinja dostaviti će uvjerenje o utvrđenoj radnoj sposobnosti za poslove odgojitelja/odgojiteljice. Nedostavljanje spomenutog uvjerenja smatra se odustankom kandidata/kandidatkinje od natječaja.

U skladu s odredbom članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidat/kandidatkinja daje svoju privolu da Dječji vrtić LEPOGLAVA može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka i odabira kandidata/kandidatkinje za zapošljavanje, sve sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (Službeni list Europske unije broj L119) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18) te da se njihovo ime i prezime, ukoliko budu odabrani za zaposlenje, objavi na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Vrtića, kao i da se o ishodu natječaja obavijeste svi kandidati/kandidatkinje prijavljeni na natječaj.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, uz napomenu da prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruju samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbom članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti svu traženu dokumentaciju koja se odnosi na uvjete iz natječaja te ovisno o kategoriji na koju se pozivaju na davanje prednosti pri zapošljavanju, dužni su priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja – https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbom članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti svu traženu dokumentaciju koja se odnosi na uvjete iz natječaja te dokaze koji se odnose na ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja – https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbom članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim sve tražene dokumentacije koja se odnosi na uvjete iz natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, odluka, sporazum i sl.).

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbom članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20, u daljnjem tekstu: ZPRZOI) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim sve tražene dokumentacije koja se odnosi na uvjete iz natječaja, priložiti i dokaz o invaliditetu (dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom sukladno odredbi članka 13. ZRPZOI) te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, odluka, sporazum i sl.).

Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči vrtića (https://www.djecji-vrtic-lepoglava.hr/) i traje 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici, u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja, isključivo poštom preporučenom pošiljkom na adresu: Dječji vrtić LEPOGLAVA, Trg kralja Tomislava 13, 42250 Lepoglava, s naznakom „Za natječaj – odgojitelj/odgojiteljica”. Nepravovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu vlastoručno potpisane te prijave koje nisu podnesene na način određen ovim natječajem neće se uzimati u razmatranje.

Upiti vezani za natječaj na telefon: 042/791-043 ili elektroničkom poštom na mail: djecjivrticlepoglava@gmail.com


Poslodavac

Poslodavac: Dječji vrtić LEPOGLAVA


Kontakt: pisana zamolba: Trg kralja Tomislava 13, LEPOGLAVA

Radno mjesto

Mjesto rada: LEPOGLAVA, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA


Broj traženih radnika: 1


Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena


Radno vrijeme: Puno radno vrijeme


Način rada:

  • Smjena – poslijepodne
  • Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja


Naknada za prijevoz: U cijelosti


Natječaj vrijedi od: 15.12.2022.


Natječaj vrijedi do: 22.12.2022.


Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu


Posloprimac

Razina obrazovanja:

  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: Nije važno


Ostale informacije: Na temelju članka 42. Statuta Dječjeg vrtića LEPOGLAVA, Upravno vijeće od 14.12.2022.godine raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA (m/ž) – jedan izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme (tijekom trajanja projekta „Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ UP.02.2.2.12 sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda)

UVJETI:

– sukladno člancima 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22, u daljnjem tekstu: ZPOO) te članku 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97):

1. odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja, koja može biti:
a) preddiplomski sveučilišni studij,
b) preddiplomski stručni studij,
c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,
d) diplomski sveučilišni studij,
e) specijalistički diplomski stručni studij,
uz napomenu da, ukoliko se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava neku od prethodno navedenih vrsta i razina obrazovanja, poslove odgojitelja može obavljati osoba koja je završila učiteljski studij, i to:
a) specijalistički diplomski stručni studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski studij ili
c) četverogodišnji diplomski stručni studij primarnog obrazovanja,
uz daljnji uvjet da u roku od 2 (dvije) godine od dana zasnivanja radnoga odnosa stekne kvalifikaciju odgojitelja temeljem priznavanja stečenih ishoda učenja na studiju za učitelja i razlike programa za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju učitelja u svrhu stjecanja kvalifikacije odgojitelja.

2. utvrđena zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova odgojitelja.

Radni odnos u vrtiću ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u dječjem vrtiću sukladno odredbi članka 25. ZPOO.

Kandidati/kandidatkinje na natječaj dužni su priložiti:
– prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu,
– životopis,
– dokaz o državljanstvu,
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma ili druga odgovarajuća isprava),
– elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz kataloga kaznenih djela navedenog u članku 25. stavku 1. ZPOO, ne starije od dana objave natječaja,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neki od prekršaja navedenih u članku 25. stavku 3. ZPOO, ne starije od dana objave natječaja,
– potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene mjere za zaštitu dobrobiti djeteta iz članka 25. stavka 10. ZPOO, ne stariju od dana objave natječaja.

Traženi dokazi mogu se dostaviti i u neovjerenim preslikama, a izabrani kandidat/kandidatkinja dužan je izvornike ili ovjerene preslike dostaviti po donošenju odluke o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Po donošenju odluke o izboru kandidata/kandidatkinje, a prije početka rada, izabrani kandidat/kandidatkinja dostaviti će uvjerenje o utvrđenoj radnoj sposobnosti za poslove odgojitelja/odgojiteljice. Nedostavljanje spomenutog uvjerenja smatra se odustankom kandidata/kandidatkinje od natječaja.

U skladu s odredbom članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17), na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidat/kandidatkinja daje svoju privolu da Dječji vrtić LEPOGLAVA može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka i odabira kandidata/kandidatkinje za zapošljavanje, sve sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (Službeni list Europske unije broj L119) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18) te da se njihovo ime i prezime, ukoliko budu odabrani za zaposlenje, objavi na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Vrtića, kao i da se o ishodu natječaja obavijeste svi kandidati/kandidatkinje prijavljeni na natječaj.

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, uz napomenu da prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruju samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbom članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti svu traženu dokumentaciju koja se odnosi na uvjete iz natječaja te ovisno o kategoriji na koju se pozivaju na davanje prednosti pri zapošljavanju, dužni su priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja – https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbom članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti svu traženu dokumentaciju koja se odnosi na uvjete iz natječaja te dokaze koji se odnose na ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja – https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbom članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim sve tražene dokumentacije koja se odnosi na uvjete iz natječaja, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, odluka, sporazum i sl.).

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbom članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20, u daljnjem tekstu: ZPRZOI) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim sve tražene dokumentacije koja se odnosi na uvjete iz natječaja, priložiti i dokaz o invaliditetu (dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom sukladno odredbi članka 13. ZRPZOI) te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, odluka, sporazum i sl.).

Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči vrtića (https://www.djecji-vrtic-lepoglava.hr/) i traje 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici, u roku 8 (osam) dana od dana objave natječaja, isključivo poštom preporučenom pošiljkom na adresu: Dječji vrtić LEPOGLAVA, Trg kralja Tomislava 13, 42250 Lepoglava, s naznakom „Za natječaj – odgojitelj/odgojiteljica”. Nepravovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu vlastoručno potpisane te prijave koje nisu podnesene na način određen ovim natječajem neće se uzimati u razmatranje.

Upiti vezani za natječaj na telefon: 042/791-043 ili elektroničkom poštom na mail: djecjivrticlepoglava@gmail.com


Poslodavac

Poslodavac: Dječji vrtić LEPOGLAVA


Kontakt: pisana zamolba: Trg kralja Tomislava 13, LEPOGLAVA