Radno mjesto

Mjesto rada: LEPOGLAVA, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja:

  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada:

  • Smjena – poslijepodne
  • Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 30.4.2021.

Natječaj vrijedi do: 7.5.2021.

Posloprimac

Potrebna zvanja:

  • Predškolski odgoj
  • predškolski odgoj

Razina obrazovanja:

  • Viša ili prvostupanjska
  • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Informatička znanja:Potrebno poznavanje osnova informatike

  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Vozački ispit: Kategorija B


Radno iskustvo: Traži se pripravnik


Ostale informacije: Na temelju članka 38. Statuta Dječjeg vrtića LEPOGLAVA, Upravno vijeće raspisuje

                           NATJEČAJ
                        za radno mjesto

ODGOJITELJ/ ODGOJITELJICA – PRIPRAVNIK/ PRIPRAVNICA – jedan izvršitelj/ jedna izvršiteljica na određeno vrijeme.

Kandidat/kandidatkinja mora ispunjavati uvjete za odgojitelja/odgojiteljica prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), a uz prijavu treba priložiti: životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi, uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno ne vođenju postupka sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN vr. 10/97, 107/07 i 94/13) ne stariju od šest mjeseci i potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanja (NN 10/97, 107/07 i 94/13) ne stariju od šest mjeseci.

Uvjet za korištenje mjere pripravništva: nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih koja nema više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini.

Za prijavu na natječaj dovoljno je dostaviti preslike dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike, jer se natječajna dokumentacija ne vraća).

Izabrani kandidat/kandidatkinja dužni su prije sklapanja ugovora dostaviti original dokumentaciju.

Kandidati/kandidatkinje koji/koje će se u natječaju pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni/dužne su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/tkinja koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), te članka 9. Zakona o  profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/2013 i 152/2014), dužan/dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat/kandidatkinja ostvario/ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.  
Za radno mjesto ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.
Upravno vijeće zadržava pravo poništavanja i ponovnog objavljivanja natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Podnošenjem prijave na natječaj za zapošljavanje kandidat/kandidatkinja daje svoju privolu za obradu dostavljenih podataka u svrhu odabira kandidata/kandidatkinja za zapošljavanje te privolu da se sa natječajnom dokumentacijom postupa sukladno važećim aktima vrtića.

Kandidat/kandidatkinja prijavom na natječaj ujedno daje privolu da se njegovo/njezino ime i prezime, ukoliko bude odabran/odabrana za zapošljavanje, objavi na oglasnoj ploči vrtića, web stranici vrtića te da se o istom obavijeste svi kandidati prijavljeni na natječaj.

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta poslati poštom na adresu: Dječji vrtić LEPOGLAVA, Trg kralja Tomislava 13, 42250 Lepoglava sa naznakom „Natječaj za odgojitelja – pripravnika“.

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenoj stranici Dječjeg vrtića LEPOGLAVA.

Više o mjeri Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo može se pročitati na internetskoj stranici: https://mjere.hr/katalog-mjera/potpora-za-stjecanje-iskustva-javne-sluzbe/


Poslodavac

Poslodavac: Dječji vrtić LEPOGLAVA


Kontakt: pisana zamolba: Trg kralja Tomislava 13 42250 Lepoglava