Dječji vrtić LEPOGLAVA

Trg kralja Tomislava 13

42250 Lepoglava

Klasa: 601-02/20-01/47     

Urbroj: 2186-380-20-1

Lepoglava, 11.01.2021.

          Temeljem odredbe članka 55. Statuta Dječjeg vrtića LEPOGLAVA  (Klasa: 601-02/13-01/10, Urbroj: 2186-380-13-1, od 11.03.2013. godine, Klasa: 601-02/13-01/30, Urbroj: 2186-380-13-1 od 19.12.2013. godine, Klasa: 601-02/13-01/10, Urbroj: 2186-380-13-1 od 19.12.2013. godine, Klasa: 601-02/15-01/50, Urbroj: 2186-380-15-1 od 20.11.2015. godine i Klasa: 601-02/16-01/1, Urbroj: 2186-380-16-2 od 29.01.2016 godine, ravnateljica Dječjeg vrtića LEPOGLAVA 11.01.2021. godine donosi

                                                                  ODLUKU

                                                          o izboru kandidata

                                                                          I.

          Temeljem provedenog natječajnog postupka po raspisanom natječaju dana 22.12.2020. godine i prijave kandidata na poslove spremačica na neodređeno vrijeme izabrana je Vjekoslava Škvarić, Budim8, 42250 Lepoglava.

                                                                           II.

          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostaviti će se svima kandidatima koji su se prijavili na natječaj te će se objaviti na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića LEPOGLAVA.

U Lepoglavi, 11.01.2021. g

Ravnateljica :

prof. Valentina Husnjak Ribić

Pouka o pravnom lijeku:

Na ovu Odluku kandidati imaju pravo žalbe Upravnom vijeću Dječjeg vrtića LEPOGLAVE  u roku 8 dana od primitka Odluke.

Žalba se podnosi u pisanom obliku,preporučenom pošiljkom na adresu: Dječji vrtić Lepoglava, Trg Kralja Tomislava 13,Lepoglava.

      Dostavlja se:

  1. Svima kandidatima koji su dostavili prijave na natječaj
  2. Pismohrana