Dječji vrtić LEPOGLAVA

Trg kralja Tomislava 13

42250 Lepoglava

Klasa: 601-02/21-01/11     

Urbroj: 2186-380-21-1

Lepoglava, 25.03.2021.

          Temeljem odredbe članka 38. Statuta Dječjeg vrtića LEPOGLAVA  (Klasa: 601-02/13-01/10, Urbroj: 2186-380-13-1, od 11.03.2013. godine, Klasa: 601-02/13-01/30, Urbroj: 2186-380-13-1 od 19.12.2013. godine, Klasa: 601-02/13-01/10, Urbroj: 2186-380-13-1 od 19.12.2013. godine, Klasa: 601-02/15-01/50, Urbroj: 2186-380-15-1 od 20.11.2015. godine i Klasa: 601-02/16-01/1, Urbroj: 2186-380-16-2 od 29.01.2016 godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića LEPOGLAVA na 34. sjednici održanoj 24.03.2021. godine donosi

                                                                  ODLUKU

                                                          o izboru kandidata

                                                                          I.

          Temeljem provedenog natječajnog postupka po raspisanom natječaju dana 09.03.2021. godine i prijave kandidata na poslove odgojitelja na neodređeno vrijeme izabrana je:

1. Senija Špičko – Muričevec 2 A , Lepoglava.

                                                                          II.

          Ova Odluka je konačna.

                                                                          III.

          Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostaviti će se svima kandidatima koji su se prijavili na natječaj te će se objaviti na Oglasnoj ploči Dječjeg vrtića LEPOGLAVA.

                                                                                                                Predsjednica Upravnog vijeća:

                                                                                                                               Marina Sambol

 Dostavlja se:

  1. Svima kandidatima koji su dostavili prijave na natječaj
  2. Pismohrana