Temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18), odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05,  109/07, 125/08,  36/09,  150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i članka 36. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije, broj  6/13, 20/13, 33/13 – ispravak, 31/14 – pročišćeni tekst, 6/18 i 24/18), gradonačelnik Grada Lepoglave donosi

ODLUKU

 

I.

U Odluci gradonačelnika Grada Lepoglave (KLASA: 810-03/20-01/1, URBROJ: 2186/016-01-20-2) od 13.03.2020. godine, u toč. I. mijenja se tekst: „za razdoblje do 30.03.2020. godine“ tako da sada glasi:„u trajanju sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske:“. 

II.

U preostalom dijelu Odluka gradonačelnika Grada Lepoglave (KLASA: 810-03/20-01/1, URBROJ: 2186/016-01-20-2) od 13.03.2020. godine ostaje nepromijenjena. 

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objaviti će se na internetskim stranicama Grada Lepoglave (www.lepoglava.hr)  i oglasnog ploči Grada Lepoglave.

 

 

Gradonačelnik

                                                                                                                                  Marijan Škvarić, dipl.ing.